November 11, 2021

Art Education Lifestyle

เครื่องคัดแยกโลหะคืออะไร ดีอย่างไร มาดูกัน

เครื่องคัดแยกโลหะ หรือ เครื่องคัดแยกผงโลหะ เป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมโลหะ เนื่องจากโลหะ คือ ส่วนประกอบในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป หากกระบวนการผลิตไม่ดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะขั้นตอนการเลือกใช้ส่วนประกอบสำคัญอย่างผงโลหะหรือผงเหล็ก ที่ต้องควบคุมคุณภาพให้ดี เนื่องจากโครงสร้างคุณสมบัติทางเคมี ความบริสุทธิ์